logo
rosban.su rosban.su
Tqventivs Axali Werilia
Dzudzuebze Datesleba
Shoko Sveli Maikit
Pirveli Seqsis Problemebi
Komentari istoriaze: me 15 viyavi is ase 25
Komentaris damateba
Istoriashi dabruneba
Smailebi
Sul 7 komentari
Istoriebshi
Kumshva: 58% | Istoriebshia: 21
© Nashebi.Ru
owap.su ruwap.mobi owap.su mbn.su imTop.ru